Hjem Om sidene Klima Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Oppdateringer og mye nytt innhold

Siden introduksjonen av disse nettsidene i august 2020, har jeg gjort mange oppdateringer og forbedringer av sidene. Jeg har fått god hjelp av professor Hans Martin Seip i Besteforeldrenes klimaaksjon som har kommet med nyttige innspill om det faglige innholdet.

Stort sett har jeg gjort endringer på de fleste enkeltsidene.

Under drivhuseffekten har jeg tatt med litt historikk og et avsnitt om klimafølsomhet som er en viktig størrelse som beskriver hvor stor oppvarmingen kan bli ved en dobling av CO₂-nivået i atmosfæren i forhold til førindustriell tid.

På siden som beskriver virkninger er det tatt med et avsnitt om hvordan oppvarmingen påvirker tropiske sykloner. Dessuten et avsnitt om jordbruk og en mer dyptpløyende beskrivelse av risikoen for tilbakevirkninger som ytterligere kan forsterke oppvarmingen.

En egen side om økonomi er tatt med under tiltak mot klimaforstyrrelser. Her gjennomgås artikler fra blant annet nobelprisvinner William Nordhaus om økonomiske konsekvenser av oppvarmingen og de tiltak som kan være aktuelle å iverksette.

2021-01-21

____________________________________________

Velkommen til mine nettsider om klima og global oppvarming

Disse sidene har jeg arbeidet med vel et års tid. Jeg er nå klar for en offisiell "åpning" av sidene.

Global oppvarming er ett av flere problemer kloden står overfor. Et annet viktig problem er at arter forsvinner og at vi får et fattigere biologisk miljø. Jeg har valgt å fordype meg i global oppvarming fordi jeg har en viss bakgrunn i dette problemet fra Meteorologisk Institutt hvor jeg arbeidet inntil jeg ble pensjonist på heltid i februar 2020.

Global oppvarming er et resultat av menneskets virksomhet. Problemet øker langsomt i omfang, og vi merker liten forandring fra år til år. Men hvis vi ikke gjør noe med dette vil kloden få store problemer på lang sikt. Vi har nå begrenset med tid for å unngå de største problemene. Hvis vi ikke har klart å sette inn effektive tiltak innen 10-20 år, vil kloden i gjennomsnitt bli 3-4 °C varmere enn i førindustriell tid og vil havne i en tilstand som ikke kan reverseres på flere hundre år. Oppvarmingen har store følgevirkninger som vi ikke helt kan overskue i dag. Havnivået vil stige og miljøet endres radikalt. Noen steder vil ikke lenger være beboelige.

Derfor må alle gode krefter settes inn for å finne løsninger. Noen har bedre forutsetninger for dette enn andre. Norge med sitt oljefond har mulighet til å gjøre en skikkelig innsats. Det grønne skifte krever kapital for å investere i forskning og å hjelpe nye teknologier i gang. Her kan Norge bidra. Se Hva Norge kan gjøre

2020-08-25

____________________________________________