Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Tiltak mot klimaforstyrrelser Energisektoren Transport Bruk av land Økonomi Hva Norge kan gjøre Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Bruk av land

IPCC opererer med en utslippssektor som omfatter jordbruk, skogbruk og annen bruk av land (AFOLU = Agriculture, Forestry and Other Land Use). Det er naturlig også å se dette i sammenheng med uberørt natur, som uansett påvirkes av menneskelig aktivitet gjennom utslipp av gasser og aerosoler. Utslipp av CO₂ øker for eksempel veksten av grønne planter ved stimulering av fotosyntesen.

En artikkel i PNAS [L81] fra 2017, Natural climate solutions [L80], tar for seg mulighetene for både utslippsreduksjoner og tiltak for å stimulere opptak av karbon. Potensialet for reduksjon av drivhusgasser i atmosfæren ved hjelp av 20 ulike tiltak innenfor AFOLU-sektoren vurderes i forhold til to ulike kostnadsrammer. Med en maksimal kostnad på 10$ per tonn reduserte utslipp per år, kan man oppnå en årlig reduksjon i utslippene på 4.1 Pg CO₂-ekvivalenter per år. Dette svarer til 8.4% av samlede utslipp i 2010. Hvis kostnadsrammen økes til 100$ per tonn reduserte utslipp per år, kan den årlige utslippsreduksjonen økes til 11.3 Pg CO₂-ekvivalenter per år (23% av utslippene i 2010). Tiltakene som anbefales tar hensyn til bevaring av biologisk mangfold, og at matvareproduksjon og produksjon av plantefiber ikke skal svekkes. De viktigste tiltakene omfatter restaurering av ødelagt skog og myr, bevaring av uberørt skog og myr, samt mer fornuftig bruk av nitrogengjødsel.

En teknologi som på lengre sikt vil kunne redusere arealbruken i jordbruksektoren er såkalte vertikale gårdsbruk (vertical farms) [L82]. I slike gårdsbruk er plantene plassert i mange etasjer over hverandre, og lever i et nøye kontrollert miljø. Temperatur, lysforhold og næringstilførsel tilpasses plantenes behov. Vann og næringsstoffer tilføres direkte til røttene uten at de vokser i jord. I et slikt nøye kontrollert miljø kan behovet for kjemisk kontroll av uønskede organismer (pestisider) bli vesentlig mindre. Ulempene er imidlertid foreløpig store med denne teknologien. Slike gårdsbruk krever store investeringer og mye energi i form av kunstig lys til plantene. Med energi som foreløpig er så avhengig av forurensende kull- og gasskraftverk, vil vertikale gårsbruk neppe bidra til mindre utslipp av drivhusgasser med det første. Men når energiproblemet er løst, vil arealene som frigjøres kunne beplantes med skog og bidra til øket opptak av CO₂.

sist oppdatert: 2021-05-14