Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Karbondioksid Metan Aerosoler Klimamodeller Virkninger Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Utslipp av drivhusgasser

Følgende figur hentet fra [L52] viser hvordan de globale utslipp av drivhusgasser har utviklet seg i perioden 1970 til 2010. Utslipp av metan, N₂O og andre drivhusgasser er omregnet til CO₂-ekvivalenter, dvs. omregnet til den mengden CO₂ som ville hatt samme virkning som den aktuelle gassen har. Begrepet "CO₂ FOLU" betyr utslipp av CO₂ fra skogbruk og annen bruk av landområder. Utslipp av CO₂ fra landbruk (bruk av landbruksmaskiner etc.) blir regnskapsført i andre sektorer. Utslippene i 2010 var, som figuren viser, totalt 49 gigatonn CO₂-ekvivalenter. En IPCC-rapport fra 2019 [L122] viser at utslippene har økt til totalt 55.3 gigatonn i 2018.

Utslippene fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. Se hvordan konsentrasjonen i atmosfæren har utviklet seg på sidene om Karbondioksid og Metan.

Utslippene fordeler seg på ulike økonomiske sektorer. Figuren nedenfor (også hentet fra [L52]) viser hvordan utslippene fordelte seg i 2010. Her er utslippene fra alle drivhusgassene omregnet til CO₂-ekvivalenter og slått sammen og fordelt på de ulike sektorene:

Hva de ulike sektorene omfatter er nærmere definert i [L53] (A.II.9.1 side 1302). Her er en kortfattet oversikt over sektorene, der jeg også har hentet en del opplysninger fra kapitlene 7 til 11 (i [L53]) som omhandler hver enkelt sektor. Alle prosenter som er oppgitt her er prosent av de totale utslipp i 2010, som var på 49 gigatonn CO₂-ekvivalenter (1 gigatonn = 1 000 000 000 tonn)

Energy I 2010 var energiproduksjon den sektoren i økonomien som slapp ut størst andel drivhusgasser (ca. 35% av de samlede utslipp). På figuren over er disse utslippene delt opp i elektrisitet og varmeproduksjon som benyttes av andre sektorer (25%), og annen energi (9.6%).

Transport I 2010 var 14% av de totale utslippene knyttet til transport. Den dominerende delen av dette, 10%, var transport på veier. 1.5 % var knyttet til luftfart og 1.3% til skipsfart. Resten, 1.2%, fordelte seg på jernbane, rørledninger m.m.

Buildings I 2010 var 6.4% av totale utslipp knyttet til direkte utslipp fra bygninger. I tillegg brukte bygninger en god del av energiproduksjonen fra Energy-sektoren (svarende til 12% av totale utslipp).

Industry I 2010 var 21% av totale utslipp knyttet til direkte utslipp fra industri. I tillegg brukte industrien energiproduksjon fra Energy-sektoren svarende til 11% av totale utslipp. Tilsammen blir dette 32% hvorav jern- og stålproduksjon samt sementproduksjon og annen ikke-metalurgisk produksjon stod for nesten halvparten av disse utslippene (14% av totale utslipp).

AFOLU Denne forkortelsen står for Agriculture, Forestry and Other Land Use. Det er stor usikkerhet forbundet med denne sektoren. Landbruk omfatter planteproduksjon, og her finnes det en naturlig syklus med utslipp av CO₂ ved respirasjon og når planterester råtner, og binding av CO₂ når plantene vokser. Dette holdes utenom i regnskapet for landbrukssektoren. Direkte utslipp fra AFOLU-sektoren står for 24% av totale utslipp i 2010. I tillegg kommer ca. 1% indirekte utslipp gjennom bruk av energi. Disse 25 prosentene fordelte seg på følgende undergrupper: Ca. 11% av totale utslipp var knyttet til skogbruk og endring i bruken av landarealer. Utslipp av CH₄ fra "kuer som raper" (enteric fermentation), utgjorde ca 4.3%. Resten, ca. 9.7% fordelte seg på bråtebrenning, gjødsling m.m.

Miljømyndighetene i USA (EPA) har også en oversikt over utslipp fordelt på økonomisk sektor. Denne oversikten omfatter også utslipp fordelt på type klimagass og landområde (Kina, USA, EU etc.): [L1]

sist oppdatert: 2021-04-17