Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Tiltak mot klimaforstyrrelser Energisektoren Transport Bruk av land Økonomi Hva Norge kan gjøre Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Transport

I 2010 var 14% av globale utslipp knyttet til transport (se Utslipp av drivhusgasser). Dette utgjør 6.86 gigatonn CO₂-ekvivalenter. I 2016 var dette øket til 7.866 gigatonn [L123]. Følgende figur, hentet fra [L71], viser utviklingen av utslipp fra 1970 til 2010. Figuren omfatter ikke indirekte utslipp fra produksjon av drivstoff, biler og ifrastruktur. Transport på veier er tydelig den dominerende utslippskilden.

De totale utslippene fra biler har økt, selv om utslipp fra hver enkelt bil har vist en synkende trend, spesielt i den rikere del av verden. Bilindustrien utvikler stadig bedre modeller med hensyn til utslipp, og dette er en trend som ser ut til å fortsette. Dessuten vil andelen el-biler gradvis øke, selv om denne andelen foreløpig bare er på omkring 1 prosent. Figuren nedenfor (fra [L71]) viser hvordan utslipp per kilometer har sunket i noen deler av verden:

Figuren er basert på en EU-standard for testing av nye biler (NEDC [L73]) fra 1997. Denne standarden er blitt gjenstand for kritikk, siden den ikke utsetter bilen for et realistisk kjøremønster. Bilindustrien har etterhvert lært seg å konstruere biler som gir gode resultater ved testing, men som slipper ut mye mer CO₂ ved realistisk kjøring [L74].

Transport-sektoren utgjør også en viktig utslippskilde for sot (Black Carbon) som bidrar til global oppverming. Se Aerosoler

Det er derfor mer fornuftig å satse på biler som ikke slipper ut CO₂ eller andre forbrenningsprodukter i det hele tatt, slik som batteridrevne elektriske biler. Selv om disse bilene indirekte slipper ut CO₂ ved at de bruker strøm som kan være produsert av for eksempel et kullkraftverk, er de allikevel et bedre alternativ enn biler basert på fossilt brennstoff. Tar man med utslippene fra kraftverket vil El-biler slippe ut 40% mindre CO₂ enn bensin-biler [L75]. I land som Sverige og Frankrike med kraftproduksjn mye basert på fornybar og atomkraft, vil "livsløps"-utslipp fra el-biler være 70% lavere enn for fossil-biler [L139]. Ettervert som kraftproduksjonen vris over til utslippsfri produksjon, vil fordelen med el-biler bli enda tydeligere.

Foreløpig er prisen på el-biler en del høyere enn på bensin og dieselbiler, men dette vil endre seg etterhvert. Tar man hensyn til drivstoffutgiftene, er el-biler allerede konkuransedyktige i en del markeder. Og innen noen år vil innkjøpsprisen også ligge på samme nivå som fossildrevne biler [L76]. Men denne utviklingen har ikke gått av seg selv. Skattefordeler knyttet til kjøp og bruk av el-biler, slik som Norge, Nederland og flere stater i USA har innført, har vært en viktig stimulans til markedet for el-biler. Slike skattefordeler bør videreføres i enda noen år for å sikre utfasing av fossildrevne biler.

sist oppdatert: 2021-07-30